Patent strzelecki jest dokumentem potwierdzającym posiadanie odpowiedniej wiedzy, znajomości przepisów prawa oraz niezbędnych umiejętności do bezpiecznego i zgodnego z prawem posługiwania się bronią palną. Wydawany jest przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego dla trzech dyscyplin strzeleckich : pistolet, karabin oraz strzelba gładkolufowa. 

patent strzelecki

Posiadanie patentu umożliwia uzyskanie licencji zawodniczej PZSS oraz stanowi jedną z ważnych przesłanek ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych na podstawie przepisów o broni i amunicji.

Aby ubiegać się o jego uzyskanie należy:

  • mieć ukończony 18 rok życia
  • być przez co najmniej 3 miesiące członkiem klubu sportowego zrzeszonego w PZSS
  • odbyć w klubie obowiązkowy kurs z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią palną oraz podstaw strzelectwa
  • zdać egzamin na patent strzelecki organizowany przez PZSS

Egzamin na patent strzelecki odbywa się w ciągu jednego dnia i składa się z dwóch części: 

  • teoretycznej – składającej się z 10 pytań w formie testu z zakresu zagadnień dotyczących ustawy o broni i amunicji oraz przepisów z nią związanych, zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową, budowy oraz zasad działania i danych technicznych broni sportowej, regulaminów w strzelectwie sportowym, a także znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczącego broni palnej.
  • praktycznej – sprawdzian umiejętności strzeleckich oraz prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się bronią palną.

Egzaminy organizują wojewódzkie związki strzelectwa sportowego (WZSS) lub kluby strzeleckie, za zgodą PZSS, które publikują informacje na temat miejsca i terminów egzaminów na patent na portalu PZSS (https://portal.pzss.org.pl/).

Jako członek Stowarzyszenia „PERUN” będziesz miał dostęp do własnego konta na portalu PZSS.