W Polsce dostępność do broni palnej reguluje Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. 2017 poz. 1839), która określa zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, a także przewozu jej przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadania broni przez cudzoziemców.

Pozwolenie na broń może być wydane tylko na zasadach określonych w ustawie, przez organ Policji tj. właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy komendanta wojewódzkiego Policji (dla żołnierzy zawodowych – właściwego organu wojskowego – Żandarmerii Wojskowej), który wydaje pozwolenie w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni. 

Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:

 • ochrony osobistej,
 • ochrony osób i mienia,
 • łowieckich,
 • sportowych,
 • rekonstrukcji historycznych,
 • kolekcjonerskich,
 • pamiątkowych,
 • szkoleniowych.
Nas oczywiście najbardziej interesuje cel sportowy oraz kolekcjonerski 🙂

Za ważną przyczynę posiadania broni uważa się w szczególności:

 • dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia – stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia;
 • dla pozwolenia na broń do celów łowieckich – posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
 • dla pozwolenia na broń do celów sportowych – udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego;
 • dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych – udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej;
 • dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich – udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim;
 • dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych – udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia;
 • dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych – posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.

Pełne wymagania dotyczące wniosku o pozwolenie na broń znajdują się na stronach Wydziałów Postepowań Administracyjnych Komend Wojewódzkich Policji (dla Poznania http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/wydzial-postepowan-adm/bron/9468,Wniosek-o-uzyskanie-pozwolenia-na-bron.html ). 

Będąc członkiem Stowarzyszenia „PERUN” masz możliwość ubiegania się o pozwolenie na broń palną do celów sportowych oraz kolekcjonerskich (sportową do celów kolekcjonerskich), które są najprostszymi formami uzyskania pozwolenia na posiadanie broni w Polsce, opierającymi się jedynie na zweryfikowaniu przez policję, czy składający wniosek spełnia wszystkie przesłanki ustawowe umożliwiające wydanie pozytywnej decyzji w tym zakresie.

Zatem pierwszym i najważniejszym krokiem do uzyskania pozwolenia jest wstąpienie do Stowarzyszenia, a nasi trenerzy i instruktorzy poprowadzą Cię przez całą ścieżkę, począwszy od szkolenia teoretycznego i praktycznego, kończąc na uzyskaniu pozwolenia.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania może je zadać przez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.